Iedereen is uitgenodigd

De Goddelijke Maker van het universum had vooraf al een Plan dat Hij wenste te verwezenlijken. In een vredevolle wereld zouden mensen en dieren in eenheid in een rijke plantenwereld leven.

De eerste mensen betwijfelden echter Zijn soevereiniteit en eerlijkheid. Hierdoor werd de goede relatie verbroken en gaf Hij de mensheid de kans om zelf hun eigen wereld op te bouwen. Tot heden hebben zij er nog niet veel goeds van kunnen maken.

Na een tijdje had de Grote Goddelijke Maker van alle dingen, Zichzelf een Eigen Volk gekozen, Israël genaamd. Dat uitverkoren volk beloofde Hij ook een apart geplaatst of ”heilig” land.

Met de jaren bleek dat Uitverkoren Verbondsvolk ook niet zo trouw aan zijn Meester. Meer dan één maal gaf Hij hen verzoening, nadat zij in de fout waren gegaan, of Zijn geboden genegeerd hadden. Uiteindelijk geraakte Gods geduld op en zond Hij Zijn dienstknecht met andere dienstknechten uit om andere mensen dan het verkozen Joodse Volk uit te nodigen voor Zijn zoon zijn bruiloftsfeest en om hen ook in Zijn aards paradijs toe te laten.

Die uitnodiging tot Gods Koninkrijk is nog steeds geldig en als boodschappers van onze grote Nazareense Joodse leermeester Jeshua (Jezus Christus) willen wij die uitnodiging aan iedereen, die het wil horen, bezorgen.

Een Feest voor iedereen

Volgelingen van Jeshua (Jezus Christus)

Als volgelingen van de Joodse leermeester Jeshua, beter gekend onder zijn valse naam Jezus, erkennen wij die mensenzoon als gezondene van God, die van Jehovah de voornaamste hooggeplaatste God de autoriteit heeft gekregen om in Gods Naam te spreken en te handelen.

Deze Joodse leermeester heeft aan zijn volgelingen de opdracht gegeven om in de wereld uit te gaan en te getuigen voor Jehovah. Van allen die zijn volgeling willen zijn, verlangt Christus (de Messias) dat zij zoals hij de Goede of Blijde Boodschap van het komende Koninkrijk van God zouden uitdragen.

Dat is dan ook wat wij hier met deze website willen doen.

Hopelijk willen meerdere mensen onze oproep aanhoren en op Gods uitnodiging positief reageren.