Leven als God in Frankrijk

Een gekend gezegde is: Ieder voor zich en God voor ons allen (=niemand helpt elkaar)

Dat spreekwoord omsluit de ware menselijke aard van onze huidige wereld.

Een groot deel van de mensen plaatst zichzelf voorop en wenst in de eerste plaats aan zichzelf denken en voor zichzelf zorgen. Het eigenIk’ is het centrale punt waar de wereld ronddraait, voor velen.

De leus van de zelfzuchtigen is: “Ieder voor zich en God voor ons allen.” Anders gezegd ”Wij geloven wel in God, maar wij eten niet uit dezelfde schotel.” Anderen zeggen dan wel ”Wij geloven wel aan één God, maar niet aan één koop” wanneer in Groningen bijvoorbeeld koper en verkoper het niet eens kunnen worden.

In onze huidige maatschappij lijkt alles wel om geld te draaien. Daarbij is de God maar een randfiguur. De meesten willen wel leven als God in Frankrijk, het is te zeggen, er maar op los te leven, zonder zich ergens aan te storen. Die spreuk doet ons denken aan de Franse omwenteling, toen men godsdienst verving door de dienst van de rede, ook al komt die uitdrukking reeds vroeger voor.

Zo waar helpe mij God

Ook al geloven velen niet in God, roepen ze Hem toch voor hulp.

De meesten storen zich niet aan God noch gebod. Een grote meerderheid van de mensen vindt het fijn om aan niemand verantwoording af te leggen. Ze willen er maar op los leven. Prediker 12:13 waarschuwt de mens dat deze zich beter aan Gods geboden zou houden en God te vrezen, want ”dat betaamt alle mensen.”

Eveneens is er een spreekwoord dat wij ook best voor ogen zouden 

“Aan Gods zegen is ’t al gelegen. Die God bewaart, is wel bewaard.”

De mens moet beseffen dat zijn Maker wenst dat Zijn schepselen getrouw zouden zijn aan Hem. Zij die getrouw aan God zijn zal Hij ook nabij komen. Iedereen mag er zeker van zijn dat als hij roept op God deze Zijn oor te luisteren zal leggen en nabij zal komen.

Vertrouwen op God, is zoals in elke relatie de grote belangrijke factor.

Bij de bereidheid om in God te vertrouwen zal God naderbij treden en ter beschikking staan. Dan zal God waarlijk helpen, ook al mogen we dat niet altijd dadelijk inzien. Want alles zal volgens Gods Plan moeten verlopen. Zo zal de mens zeker geen dingen kunnen verkrijgen die tegen de Wil van God zijn.

God spijst de vogels, maar zij moeten er om vliegen

“God geeft iedere vogel zijn voedsel, maar Hij brengt het niet in zijn nest.”

God heeft alles voorzien in de wereld. Er kan voedsel en meer zijn voor iedereen. Maar iedereen moet er persoonlijk voor werken.

Oorspronkelijk kon de mens zo maar alles krijgen en genieten van een onbezorgd leven. Maar bij het begin van de tijden heeft de eerste mens zich tegen zijn Goddelijke Maker verzet. Die rebellie tegen God bracht Hem er toe om de mens uit het aards paradijs te verbannen, en de wereld in zijn handen te geven. Van toen af aan kenden zij goed en kwaad, maar konden ze dat ook aanvoelen, waardoor pijn en lijden, zo wel als de dood onderdeel van het leven werden.

Al meerdere eeuwen zit de mens opgescheept met de gevolgen van de verkeerde keuze van die eerste twee mensen (Adam en Eva).

Na die daad van verzet en ongehoorzaamheid heeft God hen gestraft, maar ook een oplossing beloofd voor het verbreken van de uitgesproken ”vloek des doods”.

Indien de mensen de juiste keuze zouden maken in hun leven, kon en kan er hoop zijn voor een beter leven. God heeft een zendeling of knecht voorzien, die zich bereid heeft verklaard om zich aan te bieden als loskoopoffer, zodat de schuld voor de zonden volledig kan afbetaald worden.

Die gezondene van God is de mensenzoon die in naam van God sprak en wonderen verrichte. Het was een behoorlijk controversieel figuur waartegen zich politiek en religieus actieven zich sterk tegen verzetten en er in slaagden om hem ter dood te laten veroordelen. Het is die dood, bij ophanging aan een stuk hout, dat bevrijding bracht aan heel de mensheid.

Die Nazareense Jood die zijn leven heeft gegeven voor alle zondaars kwam het Woord van God verduidelijken en bracht het manna of geestelijk voedsel voor iedereen. Door hem te volgen kan men de relatie met God verbeteren en op het juiste pad komen om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

De sla en de kruiden

De Nazareense Joodse leermeester Jeshua, beter gekend onder de naam Jezus Christus, heeft het Woord zowel als de Boodschap van God verspreid. Het is aan iedereen om al of niet naar die woorden en die boodschap te luisteren en ze al of niet te aanvaarden.

Hij kan als kers op de taart gezien worden. Door zijn komst en offerdaad ligt de mogelijkheid van verlossing en oneindig leven in ieders handbereik. Maar dan moet men zijn leven wel kruiden met zijn woorden, beeldspraken, gelijkenissen en geloven dat hij de gezondene van God is. Als zoon van God is die Joodse leermeester na zijn dood en begrafenis door God uit de dood gewekt. Na die wonderbaarlijke verrijzenis is hij nog eerst enkele malen aan gewone stervelingen verschenen, waarna hij ten hemel werd opgenomen, om plaats te nemen aan de rechterhand van God.

God vraagt nu aan de mensen dat zij dat zouden geloven en ook vertrouwen zullen schenken in hem die God als bemiddelaar heeft aangesteld. Je kan stellen dat Jeshua of Jezus nu de voorziene olie is die ons moet smeren, zodat alles goed kan verlopen en dat alles in ons zal werken zoals het moet werken.

De Bijbel, Woord van God

Uitnodiging door velen naar meerdere volkeren gebracht

Eeuwen geleden heeft de goddelijke Maker zich een Volk gekozen en hen uitgenodigd om naar een apart geplaatst, of heilig, land te komen. Velen negeerden Gods uitnodiging of lieten God zelfs in de steek. Dat bracht God er toe Zijn uitnodiging ook naar de vele andere volkeren te sturen (zie de parabel in mattheüs hfdst. 22).

Vandaag kan iedereen de invitatie krijgen om mee aan te schuiven aan de feestdis. Enkel een positieve reactie op de oproep van God is nodig.

 

Met de Bijbel in de hand

Een trouwe gids beschikbaar

Om Gods oproep en verlangens goed te begrijpen heeft de Uitnodiger Zijn Woord in het Boek der boeken, de Bijbel,, ter beschikking gesteld. Ook al mogen het zeer oude geschriften zijn, zijn deze tot op de dag van vandaag, nog zeer relevant, het lezen en opvolgen waard.

66 verzamelde werken zorgen voor voldoende geestelijk voedsel om het tijdige leven te ruilen voor het oneindige leven.

Iedereen uitgenodigd

Sinds de uitbreiding van Gods uitnodiging voor het Koninklijk feestmaal kan iedereen zich geroepen voelen om tot God te komen.

Jeshua, de zoon van God, beter gekend onder de naam Jezus Chistus, kwam in de wereld om iedereen uit te nodigen en de kans te geven om tot God te komen. Zijn woorden en daden zijn opgeschreven door zijn getrouwe leerlingen, die ook hun bevindingen en ervaringen hebben neergeschreven zodat ook die geschriften ons als voorbeeld en ter lering ten goede kunnen komen.

Allen die bereid zijn om in te gaan op Jezus en zijn hemelse Vader hun uitnodiging kunnen er op aan dat er een heel nieuw pad voor hen wordt aangelegd.