De Heilige Schrift, het Onfeilbare Woord van God

Gesproken Woord zodat een mens zou weten

God, die er steeds was, sprak, en door Zijn spreken kwam te ontstaan. Door Zijn spreken tot de mens, kon de mens ook zijn Maker en Meester leren kennen.

God sprak alzo dat wij vier basiszaken zouden te weten komen.

1. Eerst en vooral wil God dat Zijn schepselen zouden weten Wie en Wat voor Iemand of Iets Hij is. Ook al is Hij een eeuwig, onzichtbaar, alles wetend, alles kunnend wezen, dat we nauwelijks kunnen vatten, wil God dat we Hem leren kennen.

2. Ten tweede wil God dat wij beseffen hoe dat wij hier gekomen zijn en wie wij zijn. 

Geschapen naar het beeld van God, moeten wij als mens onze plaats in het geheel van de schepping weten te vinden. Hierbij komt het dan ook op aan dat wij gaan inzien hoe wij moeten inpassen in het Plan van God.

3. Belangrijk is het om te weten wat God allemaal voor de mens heeft gedaan.

In de Oude Hebreeuwse geschriften kunnen wij zien hoe God Zijn Volk geleid heeft en een messias of heiland voorzag om de vloek des doods te vernietigen, of ongedaan te maken. De Griekse Geschriften vertellen dan uitgebreid over die redder die ter wereld is gekomen. De lang verwachte messias zou dan ook door iedereen moeten erkend worden.

4. God wil dat we gaan beseffen wat we moeten doen en ook hoe we kunnen slagen om te doen wat van ons gevraagd of verlangd wordt.

De Bijbel vertelt over hoe de mensen met God omgingen en hoe God met de mens omgaat. Het legt getuigenis af hoe wij, in deze tijd, op de juiste wijze tot God kunnen komen en vrede kunnen vinden.

*

Deze bovengenoemde vier punten liggen diep verweven doorheen de 66 boeken die samen de Bijbel uitmaken en als Bestseller aller tijden mag geboekstaafd zijn. Zij handelen over de meest belangrijke zaken in een mensenleven. In de Bijbel gaat het over leven en dood, over verleden en toekomst, maar ook over datgene dat voor iedereen voorbereid is en gratis verkrijgbaar is, met een ongelofelijke fijne vredevolle wereld in het verschiet.

Wanneer je de Bijbel opent om er in te lezen, open je als het ware Gods lippen om voor jou te spreken en het betrouwbare woord te brengen.